HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

           I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Xã Nghĩa An có tổng diện tích tự nhiên là 1159,62ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 1049,57ha.; Đất phi nông nghiệp: 94,90 ha; Đất chưa sử dụng: 15,16ha. Xã gồm có 5 dân tộc cùng chung sống, có 761 hộ với 3060 khẩu được phân bố ở 8 thôn bản. Xã có nền kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước và chăn nuôi tổng hợp, trình độ dân trí  từng bước được nâng lên, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

            II. DANH SÁCH BỘ MÁY LÃNH ĐẠO XÃ.

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Vi Ngọc Chình

Bí thư Đảng ủy xã

 2

Hoàng Thị Phượng

Phó bí thư thường trực

 3

Phạm Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

 4

Hà Việt Cường

Phó chủ tịch UBND xã

 5

Đinh Văn Thiết

Phó Chủ tịch HĐND xã

 6

Chu Văn Luật

Chủ tịch UBMTTQ xã

 7

Chu Văn Phát

Chủ tịch hội nông dân xã

 8

Hà Văn Hồng

Chủ tịch CCB xã

 9

Lò Văn Hưng

Bí thư đoàn thanh niên xã.

 10

Lường Thị Hoàn

Chủ tịch hội phụ nữ xã