HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

1

Đỗ Thị Nguyệt

Chủ tịch Liên đoàn lao động

2

Phạm Ngọc Cương

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động

 

 

Tổ chức - Đoàn thể khác: