HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

1

Trần Xuân Kha

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

2

Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh

 

 

Tổ chức - Đoàn thể khác: