HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

I

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Đức Hải

Trưởng phòng

II

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Chu Tiến Dũng

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Vũ Thị Thương Hải

Phó Trưởng phòng

3

Lê Hiền Vân

Phó Trưởng phòng

III

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nguyễn Thanh Xuân

Thị ủy viên - Trưởng phòng

IV

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Phạm Thị Minh Thiết

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Hà Văn Tuấn

Phó trưởng phòng

V

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

1

Đinh Anh Tuấn

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Quách Thị Thu Nga

Phó Trưởng phòng

VI

PHÒNG Y TẾ

1

Phạm Ngọc Cương

Phó  trưởng phòng

VII

PHÒNG KINH TẾ

1

Quản Thị Tuyết  Nhung

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Phạm Hồng Sơn

Phó trưởng phòng

VIII

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1

Phạm Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

 

 

 

IX

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Lò Thị Tuyết Dung

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Trần Quốc Bình

Phó Trưởng phòng