HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019  

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

1

Lê Trí Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Yên Bái, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

2

Hà Thị Xuân Lan

Ủy viên  Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND Thị xã

3

Lường Thị Bích Thu

Phó ban pháp chế HĐND Thị xã

4

Lã Như Trọng

Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã

5

Vi Thị Bích Phượng

Phó ban Dân tộc HĐND Thị xã