HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

 
 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

1

Hà Thị Xuân Lan

UV. Ban Thường vụ - Phó chủ tịch HĐND Thị xã

2

Lường Thị Bích Thu

Phó ban pháp chế HĐND Thị xã

3

Lã Như Trọng

Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã

4

Vi Thị Bích Phượng

Phó ban Dân tộc HĐND Thị xã

  

 

LỊCH CÔNG TÁC