HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành đại hội mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029
07/02/2024 10:36:00 SA
Lượt xem: 498

Ông Lò Văn Vy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ.
Ông Lò Văn Vy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ.

 

Thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ đã ban hành Chỉ thị số 13 về lãnh đạo đại hội MTTQ cấp xã, phường và Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 
Đến thời điểm này, 10/14 xã, phường đã hoàn thành tổ chức đại hội MTTQ. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn ông Lò Văn Vy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ cấp xã và chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI.

P.VXin ông cho biết về công tác chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội?
 
Ông Lò Văn Vy: Trước hết, Thị ủy Nghĩa lộ đã xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong hệ thống mặt trận và các tầng lớp nhân dân. Do đó, Thị ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo tổ chức thực hiện cụ thể. MTTQ thị xã chủ động triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; chỉ đạo ủy ban MTTQ cấp xã, phường tập trung chuẩn bị thật tốt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ mới; chú trọng xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ban thường trực ủy ban MTTQ cấp xã phải xác định và gợi ý nội dung các báo cáo tham luận tại đại hội theo từng chủ đề riêng biệt; sắp xếp, bố trí nội dung chương trình đại hội một cách hợp lý giữa phiên trù bị và phiên chính thức…
 
P.VỦy ban MTTQ thị xã đã có hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã như thế nào, thưa ông?
 
Ông Lò Văn Vy: Trên cơ sở Chỉ thị của Tỉnh ủy, Thị ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã xây dựng kế hoạch chọn xã Nghĩa Lộ tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã vào ngày 4/1/2024 để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại trà tại các xã, phường. Qua đại hội điểm, MTTQ thị xã đã chỉ đạo MTTQ các xã, phường rút kinh nghiệm từ nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động, Đề án nhân sự, các tham luận tại Đại hội… Có thể khẳng định, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền và sự vào cuộc một cách chủ động của Ủy ban MTTQ các cấp, việc tổ chức đại hội điểm cấp xã của thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra đảm bảo đúng theo kế hoạch. 
 
Đại hội đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo kế hoạch, đến ngày 19/1/2024 đã có 10 xã, phường tổ chức xong đại hội; các xã, phường còn lại sẽ tiếp tục được tổ chức trong tháng 3/2024.
 
P.V: Xin ông cho biết công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI?
 
Ông Lò Văn Vy: MTTQ thị xã đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung về: Văn kiện trình Đại hội; Đề án nhân sự; Đề án Đại biểu dự Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI và những đề xuất, kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; các nội dung tham luận tại Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, dự thảo Nghị quyết của Đại hội… 
 
Đồng thời, tham mưu thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm: Tiểu ban văn kiện và nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban hậu cần. Trình Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI…
 
P.V:  Xin trân trọng cảm ơn ông!

Báo Yên Bái