HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ: Tạo phong cách làm việc gần dân, sát dân, hiểu dân
16/07/2021 3:46:00 CH
Lượt xem: 167

 Thị xã Nghĩa Lộ có 61 cơ quan, đơn vị, xã, phường. Trong đó: 9 cơ quan chuyên môn, 14 đơn vị xã, phường, 6 đơn vị sự nghiệp, 32 đơn vị trường học. 

Thời gian qua, thị xã đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, lấy đó làm cơ sở để đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm phiền hà cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục với cơ quan hành chính Nhà nước. Chú trọng thực hiện các nội dung phải công khai, những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra. 

Ông Bùi Xuân Vượng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) - Phó trưởng Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính, quy chế xét thi đua khen thưởng, kỷ luật. Định kỳ rà soát, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, 100% cán bộ, công chức đăng ký chuẩn mực đạo đức công vụ. Trên 90% các cơ quan Nhà nước trên địa bàn đã thành lập ban thanh tra nhân dân, hoạt động hiệu quả trong việc phát huy dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức…”. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã quan tâm thực hiện duy trì chế độ giao ban định kỳ; thực hiện việc công khai các nội dung công chức, viên chức được biết như: việc tuyển dụng, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.

Các cơ quan, đơn vị của thị xã Nghĩa Lộ đã gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nổi bật là công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là duy trì hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, cấp xã, phường tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian cho tổ chức, công dân thực hiện TTHC, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi của nhân dân. 

Tổng số TTHC vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã đến thời điểm hiện nay là 405. Số lượng TTHC cấp xã, phường hiện đưa vào giải quyết tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, phường đến thời điểm hiện nay là 132. Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã, các xã, phường đã tiếp nhận, giải quyết 14.737 hồ sơ TTHC. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn 14.735/14.737 chiếm 99,98%, 2/14.737 trễ hẹn chiếm 0,02%. 

Ông Hà Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Lương cho biết: "Cùng với thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hoà giải ở thôn, bản, Thạch Lương đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận hành chính công của xã, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn đến giao dịch làm TTHC”.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần đổi mới mạnh mẽ tác phong lề lối, phương pháp chỉ đạo điều hành và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị có lề lối làm việc dân chủ khoa học, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy quyền làm chủ, đồng thời tạo phong cách làm việc gần dân, sát dân, hiểu dân hơn, góp phần xây dựng vững chắc Nhà nước thực sự là "của dân, do dân, vì dân”.

Nguồn: Báo Yên Bái

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC