HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ: Cải cách hành chính, kiểm soát kê khai tài sản
23/07/2021 11:00:00 SA
Lượt xem: 271

Từ đầu năm đến nay, nhờ thực hiện cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong quản lý Nhà nước, thị xã Nghĩa Lộ đã làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Trong đó, việc công khai, minh bạch lĩnh vực quản lý quy hoạch đất đai, quản lý tài chính ngân sách và tài sản công…, đảm bảo không có vụ việc nào phải chuyển cơ quan điều tra.

Theo đó, thị xã đã lập danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) đưa ra thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC. Trong đó, tập trung vào xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Kết quả, có 36 cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng TTHC công với 544 thủ tục được thực hiện. 

Cùng với đó, thị xã còn thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Trong đó, có 406 người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm, đạt tỷ lệ 100%. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng phải kê khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp và niêm yết tại cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị sử dụng ngân sách đều đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo hướng dẫn để cụ thể hoá các quy định của Nhà nước cho phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai và gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát... 

Qua đó, việc mua sắm tài sản Nhà nước của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức, quy định và nguồn kinh phí được giao hàng năm, đảm bảo về số lượng, chất lượng công dụng cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Quá trình mua sắm được công khai từ khâu lập kế hoạch đến kết quả thực hiện và theo đúng quy trình thẩm định giá, tổ chức mua đấu giá... 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm điểm chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân nào có hành vi tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 184 của UBND thị xã Nghĩa Lộ về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn thị xã; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án CCHC, áp dụng KHCN trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị…

Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản công theo quy định. Đồng thời, công khai các dự án đầu tư xây dựng; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai các TTHC về lĩnh vực đất đai trên Cổng thông tin điện tử thị xã. 

 

Nguồn: Báo Yên Bái

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC