HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Kế Hoạch 06 Hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật

  Hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật

 • THÔNG TƯ Số: 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định vềxã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 • Số: 36 /CV-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022

  V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP

 • QUYẾT ĐỊNH Số: 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021

  QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

   

 • NGHỊ ĐỊNH Số: 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI; TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN; KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN; ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 • 1-5 of 11<  1  2  3  >