BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

61-72 of 72<  1  2  3  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
04/QĐ-UBND 29/02/2016 Quyết định về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2016 - 2021
167/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Nghĩa Lộ năm 2015
168/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp công lập thị xã Nghĩa Lộ năm 2015
238/QĐ-UBND 23/04/2013 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao thị xã Nghĩa Lộ lần thứ IV năm 2013
239/QĐ-UBND 23/04/2013 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thị xã Nghĩa Lộ lần thứ IV năm 2013
245/QĐ-UBND 06/05/2013 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội chợ kích cầu tiêu dùng Nghĩa Lộ 2013
237/QĐ-UBND 23/04/2013 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội diễn NTQC - trình diễn trang phục các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ lần thứ IX năm 2013
199/QD-UBND 15/04/2013 Quyết định về việc thành lập hội đồng sáng kiến cơ sở thuộc thị xã Nghĩa Lộ - năm 2013
580-QĐ/TU 14/08/2012 Quyết định: Kiện toàn Đoàn công tác phụ trách xã Nghĩa An
3613/QĐ-UBND 20/12/2016 Quyết định về việc bổ sung Bảng giá tinh lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh YB
18-CT/TU 13/01/2014 Chỉ thị của Ban thường vụ Thị ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014
16-CTr/TU 28/08/2012 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương (khoá XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khoá X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

LỊCH CÔNG TÁC