HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

ỦY BAN MẬT TRẬN TỔ QUỐC

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ

1

Bùi Xuân Vượng

Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã - Phó Trưởng Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể CT-XH thị xã

 

 

Tổ chức - Đoàn thể khác:

LỊCH CÔNG TÁC