HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

1

Lê Thị Hồng Nga

Thị ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động

2

Hoàng Thị Phương

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động

 

 

Tổ chức - Đoàn thể khác:

LỊCH CÔNG TÁC