BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

I

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

1

Nguyễn Viết Chung

Phó Giám đốc (phụ trách)

2

Lò Thị Hằng

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Giám đốc

Chức năng, nhiệm vụ                    

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện là đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương; tuyên truyền - cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở; tổ chức các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. 

 

LỊCH CÔNG TÁC