HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

 

I

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1

Phạm Thị Hoa

Trưởng ban

2

Mai Văn Toản

Phó Trưởng ban

II

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

1

Nguyễn Viết Chung

Giám đốc

2

Lò Thị Hằng

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Giám đốc

III

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

2

Trần Văn Việt

Phó Giám đốc

3

Hán Văn Biên

Phó Giám đốc

IV

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

1

Lò Minh Chung

Giám đốc

 

Đơn vị khác:

LỊCH CÔNG TÁC