HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo
13/02/2018 9:43:00 SA
Lượt xem: 463

Năm 2017, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở trên địa bàn.

Văn phòng HĐND - UBND thị xã hỗ trợ gà giống cho hộ nghèo ở xã Nghĩa Lợi

Các phong trào: xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hoá; xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; học tập, lao động sáng tạo; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nổi bật là nội dung đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật... đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Một trong những nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân Nghĩa Lộ tham gia hưởng ứng là đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Thị xã đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho đời sống nhân dân ở cơ sở.

Năm 2017, Nghĩa Lộ đã phân công 60 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã phụ trách giúp đỡ 228 hộ dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho các hộ dân thoát nghèo trên địa bàn xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi. Trong đó, phụ trách giúp đỡ 110 hộ thoát nghèo tại xã Nghĩa An có 26 cơ quan đơn vị và giúp đỡ 118 hộ thoát nghèo tại xã Nghĩa Lợi có 34 cơ quan đơn vị. Mỗi cơ quan đơn vị được phân công phụ trách giúp đỡ từ 2 đến 6 hộ nghèo với các hạng mục cần giúp đỡ như: mua trâu, chuyển đổi ngành nghề, làm nhà mới, sửa đổi nâng cấp nhà ở, hỗ trợ tạo việc làm…

Các chính sách xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo được coi trọng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách như: thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, các đối tượng khó khăn cơ nhỡ...

Từ chính sách đầu tư hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ tạo việc làm cho trên 1.200 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,08%, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 6%. Đến nay, còn 12,88%. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã vận động xây dựng quỹ để giúp đỡ các hộ nghèo xoá nhà dột nát; hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch tập trung, bể, giếng nước…

Ông Hoàng Văn Giờ ở thôn Phán Hạ, xã Nghĩa Lợi cho biết: "Gia đình tôi tập trung phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp. Từ mô hình này, gia đình thu về gần 200 triệu đồng/năm, đời sống vật chất và tinh thần của gia đình đã được nâng cao... Nhiều năm liên tục gia đình tôi được công nhận gia đình văn hóa”.

Cùng với đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, việc thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật cũng được thị xã quan tâm đẩy mạnh. Nghĩa Lộ đã chỉ đạo công tác tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Yên Bái thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp của các đoàn thể...

Mặt khác, các lực lượng chức năng thị xã đã thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hoá trên địa bàn, nên các hoạt động kinh doanh, quảng bá văn hoá không lành mạnh được phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời. Do đó, nhân dân đã thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt quy ước của cộng đồng, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội; thường xuyên phát động Phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục quản lý các đối tượng; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban an ninh tổ dân phố, thôn, bản.

Đến nay, Nghĩa Lộ có trên 80% thôn, bản không có ma tuý, 2 xã không có ma tuý. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, đã giải quyết được những mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp trong nhân dân; các tổ, thôn, bản đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, do đó đã hạn chế tối đa các trường hợp đơn thư khiếu nại.

Bà Hoàng Thị Vân - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết, mặc dù đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân không đồng đều, nhất là khu vực sản xuất nông nghiệp và đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; đội ngũ cán bộ văn hoá xã, phường tuy đã được đào tạo xong năng lực trình độ còn hạn chế và còn kiêm nhiệm nhiều công việc.

Nhưng với truyền thống yêu nước, luôn gìn giữ được những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc nên các nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn thị xã đã được thực hiện khá đồng bộ và có kết quả tích cực.

Năm 2018, thị xã sẽ tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, nhất là nội dung về đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, gắn kết và phát huy vai trò của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Thúy Quỳnh, Đài TTTH thị xã Nghĩa Lộ

LỊCH CÔNG TÁC