HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Tuyên truyền về luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Các giải pháp của thị xã Nghĩa Lộ
28/05/2019 9:46:00 CH
Lượt xem: 5480

 Tính đến ngày 25/4/2019, Bộ phận PVHCC thị xã đã tiếp đón trên 200 lượt tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp nhận 262 hồ sơ mới vào hệ thống phần mềm trong kỳ báo cáo (243 hồ sơ đã xử lý và 27 hồ sơ đang xử lý); 234 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 96,3%; 8 hồ sơ giải quyết đúng hạn... 

Bộ phận PVHCC 7 xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết gần 500 hồ sơ. Việc tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận PVHCC cấp thị xã và cấp xã, phường được người dân hài lòng bởi thái độ tận tình, giải quyết công việc nhanh gọn của cán bộ.

Biện pháp thứ hai được thị xã áp dụng là công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là trong vấn đề đất đai và tài chính ngân sách.

Theo đó, các nội dung về quy hoạch, giao, cấp, đấu giá đất đều được niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị xã và trụ sở UBND các xã, phường; tổ chức, thực hiện đấu giá công khai, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng được thực hiện công khai có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đại diện khu dân cư và các hộ dân. 

Trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, UBND, Ban Quản lý Dự án thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của pháp luật về đấu thầu, chỉ định thầu đối với các công trình trên địa bàn, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo thiết kế. 

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, UBND thị xã đã tổ chức công khai việc phân bổ dự toán ngân sách, thu chi ngân sách cho từng đơn vị… 

Kết quả, năm 2018, thị xã đã thẩm định 39 công trình dự án với tổng dự toán 105.430,2 tỷ đồng xuống còn 105.388,3 tỷ đồng, tiết kiệm 41,4 tỷ đồng; cắt giảm đưa vào dự phòng 547,2 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,56%); giảm diện tích trụ sở do điều chuyển sắp xếp lại 385,4m2 và giảm 1 ô tô…

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức cũng là biện pháp ngăn ngừa hành vi tham nhũng hiệu quả. Theo đó, năm 2018, thị xã đã triển khai hiệu quả việc xây dựng đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Kết quả, sau hợp nhất đã giảm 8 đầu mối cơ quan đơn vị và 17 biên chế. 

Nhờ đó, năm 2018, thị xã có 51 đơn vị thực hiện kê khai tài chính, 204 cá nhân đã kê khai tài sản, đạt 100% kế hoạch và không có trường hợp nào phải giải trình, xác minh, không có đơn thư tố cáo, tố giác các trường hợp tham ô, tham nhũng liên quan đến việc xác minh tài sản thu nhập.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, lãng phí nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng... 

Những giải pháp quyết liệt, cụ thể, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong công tác PCTN sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã ngày càng phát triển.

Theo Báo Yên Bái

LỊCH CÔNG TÁC