• Loading...
Trang Thông tin điện tử UBND thị xã Nghĩa Lộ đang trong quá trình nâng cấp.
 

BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Đó là: tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo với cấp trên đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định; bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị từ thị xã đến cơ sở nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu và chịu trách nhiệm cao nhất trong công việc; xây dựng phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, chủ động giải quyết hiệu quả công việc thuộc thẩm quyền.

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 29/5, UBND thị xã Nghĩa Lộ cùng cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua vệ sinh và bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019 - 2020.

LỊCH CÔNG TÁC